REGIO – De regio West-Friesland zet met deze visie de zorg voor een evenwichtig winkelaanbod in de winkelgebieden en dorpscentra bovenaan de agenda. Niet concurrentie, maar samenwerking staat hierbij centraal. De gemeenten hebben duidelijke afspraken gemaakt over de invulling van het winkellandschap in West-Friesland. De visie is nu vastgesteld door de zeven gemeenteraden en draagt bij aan goede voorzieningen voor de inwoners, aan de koopkrachtbinding en de werkgelegenheid in de detailhandel.

Wethouders Ben Tap (Hoorn) en Harry Nederpelt (Medemblik) zijn zeer tevreden met het resultaat:’“Met deze visie willen we de kwaliteit van de winkelgebieden in de binnensteden van Hoorn, Enkhuizen en Medemblik verbeteren. Tegelijkertijd is er aandacht voor het aanbod voor de dagelijkse boodschappen in wijken en kernen. Én er is nu duidelijkheid voor ondernemers die willen uitbreiden of zich willen vestigen, regiobreed.’ De visie wordt binnenkort aan de provincie voorgelegd.

Wat is het doel van de visie?
De aandacht binnen deze visie ligt onder meer op het versterken van het centrum van Hoorn als het recreatieve winkelhart van West-Friesland. Met deze visie wil de regio voorkomen dat dat het winkelaanbod minder wordt. Dit wordt onder meer veroorzaakt door de verkoop via internet. En daarnaast dat de inwoners in de dorpen en wijken buiten de binnensteden hun dagelijkse boodschappen en producten kunnen blijven kopen.

Hoe wil de regio dit bereiken?
Het maken van duidelijk afspraken en dat gemeenten elkaar kunnen aanspreken is via deze visie al bereikt. Ook voor ondernemers is deze visie een goede stap: de regio heeft nu een gelijk en duidelijk speelveld voor ondernemers voor ogen. Zo wordt het gebied aantrekkelijk voor de inwoners en is er meer kans van slagen voor de ondernemer. “Samen inzetten op de kwaliteit van de huidige winkelgebieden, en met name de beleving die mensen hebben in onze historische binnensteden is belangrijk. Daar komen inwoners en dagjesmensen niet alleen voor het winkelen maar ook voor de omgeving. Om dat verder te ontwikkelen moeten winkeliers, horeca en de culturele sector nog meer met elkaar gaan samenwerken”, aldus Ben Tap.

Variatie en concentratie van winkels
Daarnaast is ook het belang uitgesproken dat zij een zo gevarieerd mogelijk winkelaanbod willen behouden in een aantal ondersteunende winkelcentra in Hoorn en Enkhuizen buiten het stadscentrum. Dit geldt ook voor de concentratie van winkels met een groot vloeroppervlak op bestaande detailhandelslocaties, zoals het Hof van Hoorn en de Industrieweg in Grootebroek. En daarnaast minder spreiding van winkels in de regio, uitgezonderd de dagelijkse benodigdheden voor inwoners in de kleinere dorpskernen. Binnen deze visie ligt ook de afspraak dat er geen nieuwvestiging van tuincentra of bouwmarkten op losstaande locaties komt. En geen nieuw detailhandelscluster, zoals winkelcentrum Klaverweide.

Hoe is de visie tot stand gekomen?
Over de visie hebben ook relevante marktpartijen meegedacht, zoals ondernemersverenigingen, vastgoedeigenaren, MKB Nederland en diverse supermarkten. Via het burgerpanel hebben inwoners van West-Friesland hun vragen beantwoord over hun gedrag en oordelen over winkelen en boodschappen doen in de regio. Zo is een goed beeld ontstaan over de wensen en behoeften. Harry Nederpelt, Medemblik: “Het is de tweede keer dat we als regio zo’n visie opstellen. De visie geeft aan welke kant we op willen met het winkelaanbod en heeft oog voor de consumentontwikkelingen. De neuzen dezelfde kant op hebben, zorgt ervoor dat de gemeenten elkaar niet alleen versterken, maar ook van elkaar kunnen leren en profiteren.”

Waarom een nieuwe detailhandelsvisie?
De provincie vraagt de gemeenten elke vijf jaar om dit beleid te actualiseren. De huidige regionale detailhandelsvisie komt uit 2009. Nu is ervoor gekozen om een regionale visie neer te leggen en dat is nu voor het eerst het geval. De detailhandelsvisie is een van de middelen die voortkomt uit het Pact van Westfriesland. De provincie toetst of de visie past binnen de provinciale beleidskaders voor de komende vijf jaar.

Toetsen van nieuwe initiatieven
De visie bestaat uit kaders voor en het toetsen van ontwikkelingen en initiatieven met een regionale impact op de detailhandelstructuur van aangrenzende gemeenten. Nieuwe initiatieven of uitbreiding door bestaande bedrijven worden voorzien van een advies van RAC Regionale Adviescommissie Detailhandel of binnen de VVRE besproken met de visie als basis.