De overheid werkt aan steunmaatregelen voor het bedrijfsleven. Om in deze hectische en voor veel ondernemers onzekere tijd een steentje bij te dragen aan inzicht in de financiële ondersteuning, inventariseert Het Beloningsbureau de maatregelen en vertelt in begrijpelijke taal wat u eraan heeft.

Het Beloningsbureau adviseert over effectieve beloning voor leidinggevende functies. Oprichter Gerard Zaalberg ziet gedurende de coronacrisis loonkostenbeheersing als topprioriteit. Dit overzicht is de status op maandag 29 maart 2020. Voor een actueel overzicht en meer nieuws kunt u terecht op hetbeloningsbureau.com/corona

1. Inkomensaanvulling voor ZZP-ers en eenmanszaken: Tijdelijke Overbruggingsregeling Zelfstandig Ondernemers (‘TOZO’).

Voor ZZP-er en zelfstandigen met personeel wordt een steunmaatregel van kracht die bij wegvallen van inkomen kan zorgen voor aanvulling tot het sociaal minimum of die voorziet in een lening om tijdelijk personeelskosten te kunnen opvangen.

De regeling geldt vooralsnog voor 3 maanden: maart, april en mei. Het is dus mogelijk dat deze nog wordt verlengd. De bedoeling is dat de regeling binnen 4 weken na de aanvraag tot uitkering komt. De regeling voorziet in:

– aanvulling van het inkomen tot het sociaal minimum (max € 1.503,31 pp p/m). Deze aanvulling behoeft niet later te worden terugbetaald. Er is ook geen partner- of vermogenstoets. Wel moet de zelfstandige al vóór 1 januari 2020 bij de KvK zijn ingeschreven als zelfstandige en ten minste 1225 uren per jaar aan de onderneming besteden. De aanvragen moet ook in Nederland wonen en zijn bedrijf uitoefenen.

– lening van max € 10.157,00 om tijdelijk personeelskosten te kunnen dekken. Er geldt een speciale lage rente en terugbetaling kan worden uitgesteld.

De gemeente is verantwoordelijk voor de uitvoering en kán na aanvraag met een voorschot werken. Meer informatie verkrijgt u bij de gemeente. In elk geval zal bij de aanvraag nodig zijn:

– kopie inschrijving KvK
– kopie identiteitsbewijs (paspoort, rijbewijs, identiteitskaart)
– bankafschriften die inzicht geven in het inkomen vanaf 1 maart.

2. Loonkosten ondersteuning bedrijven:  Tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging voor Werkbehoud.  Een werkgever kan bij het UWV een aanvraag indienen voor ondersteuning van de loonkosten als de omzet sinds 1 maart met ten minste 20% terug loopt (verwachting). De ondersteuning is : loonsom x omzetverlies x 90%. Dus bij 50% omzetderving: 45% van de loonsom. Bij 100% omzetderving: 90% van de loonsom. Na aanvraag kan een voorschot van 80% van de ondersteuning worden verkregen. De ondersteuning geldt voor 3 maanden; daarna nog met 3 maanden te verlengen maar wellicht op andere voorwaarden. Voorwaarden voor de ondersteuning zijn:

– omzetverlies sinds 1 maart ten minste 20%;
– geen ontslagen op basis van economische redenen;
– 100% loondoorbetaling aan werknemers.

3. Noodloket voor ondernemingen die moesten sluiten omdat klanten (en medewerkers) te dicht bij elkaar moeten komen, zoals horeca, reisbranche en schoonheidssalons. Per onderneming maximaal € 4.000 ondersteuning wegens verplicht wegblijven van klandizie. Het gaat om een eenmalige tegemoetkoming. Er is verder nog weinig over bekend. De uitvoering ligt in handen van het RVO.

4. Bijzonder betalingsuitstel belastingen. Voor alle ondernemers. Uitstel is mogelijk van betaling van alle belastingschulden van ondernemers: inkomstenbelasting, vennootschapsbelasting, loonbelasting en omzetbelasting. In de aanvraag uitstel betaling legt de ondernemer uit op welke wijze de coronacrisis leidt tot tekort aan liquiditeit om de belasting te betalen. Er volgt automatisch uitstel van 3 maanden. De belastingrente is overigens gelijk naar bijna nihil gebracht (zie hieronder). U krijgt ook geen boete wegens (te) late betaling van de belasting. Tip: Door uitstel van betaling aan te vragen hou je als ondernemer meer ‘cash’ op de bank om een omzetachteruitgang op te vangen.

5. Verlaging belastingrente en invorderingsrente. De belastingrente en invorderingsrente zijn tijdelijk verlaagd van 4% (8% voor de vennootschapsbelasting) naar 0,01%.

6. Wijziging voorlopige aanslag inkomstenbelasting. Voor zelfstandigen (IB-ondernemers) kan het helpen om de voorlopige aanslag naar beneden te laten bijstellen. Hiervoor moet u een aanvraag wijziging voorlopige aanslag indienen. U houdt zo meer geld ‘cash’ op de bank om een omzetterugval op te vangen.

7. Verruiming borgstellingslening (BMKB). De overheid kan borg staan voor 75% van een bedrijfsfinanciering. Dat was 50%. Met een overbruggingsfinanciering kan een bedrijf een tijdelijk  liquiditeitstekort opvangen. Door de verruimde borg durft een bank meer te financieren. Tip: let op: het blijft een lening. En geld lenen kost geld. De borg zorgt dat de bank het aandurft. Maar u moet uiteindelijk de lening met rente terugbetalen. De GO-regeling voor grotere ondernemingen, waarbij de overheid voor 50% borg kan staan voor leningen vanaf € 1,5 miljoen, wordt verruimd. Het plafond gaat van € 50 miljoen naar € 150 miljoen.

8. Verruiming borgstelling landbouwkrediet. De BMKB kan ook gelden voor de landbouwsector. Let op: er moeten wel overlevingskansen zijn. Dat kan een punt van onderhandeling zijn.

9. WW-premiedifferentiatie flexibel contract: coulanceregeling tot 1 juli 2020. De toepassing van hogere ww-premie (5%) die sinds dit jaar van kracht is voor tijdelijke contracten en oproepcontracten, kan onder voorwaarden langer worden uitgesteld (tot 1 juli 2020 in plaats van 1 april 2020).

10.  Uitstel van betaling van gemeentelijke heffingen. Kijk voor de regelingen die uw gemeente biedt op de website van uw gemeente.