In de aanloop naar de gemeenteraadsverkiezingen werden door de Westfriese Bedrijvengroep en Ondernemend West-Friesland in maart ondernemersdebatten in Hoorn, Enkhuizen en Medemblik georganiseerd. De debatten boden politici, ondernemers en andere betrokkenen een belangrijk podium om met de politiek in gesprek te gaan over de toekomst van de regio. De stellingen en thema’s van de debatten waren gebaseerd op onderwerpen die vanuit de lokale ondernemersclubs zijn aangedragen en een aantal belangrijke punten uit het visiedocument Samen één Westfriesland, dat een initiatief is van de WBG in samenwerking met alle ondernemersverenigingen in de regio.

Het visiedocument Samen één Westfriesland is uitgebracht ter inspiratie in voorbereiding op de gemeenteraadsverkiezingen van 2022. ‘Deze verkiezingen betekenen een belangrijk moment om kansen te creëren voor de regio West-Friesland, voor een toekomst die oplossingen biedt voor de uitdagingen van deze tijd. Een sterke economie is immers de motor van de ontwikkeling van de regio, en daarvoor is een sterk bedrijfsleven noodzakelijk. Het bedrijfsleven en de politiek hebben een gezamenlijke verantwoordelijkheid om de toekomst veilig te stellen’, aldus Hans-Peter Baars, voorzitter van de WBG.

Gemeenschappelijk visie

In het visiedocument hebben ondernemers en ondernemersverenigingen – onder de koepel van de WBG – een podium gekregen om hun verhaal te delen. ‘Met het document treden we vanuit het bedrijfsleven en als inwoners van West-Friesland met één gemeenschappelijk geluid naar buiten, ter motivatie van de lokale en regionale politiek. We vroegen individuele ondernemers om een beeld te schetsen van hun ideale toekomst. Waar wil je zijn over tien jaar en wat heb je daarvoor nodig? Dit resulteerde in interessante verhalen waarin naast verschillen, ook rode draden te vinden zijn. Wij legden hun visie langs de wieken van onze themamolen: wonen, talent in de regio vasthouden, digitalisering, energietransitie, bereikbaarheid en toerisme. Naast veel praktische voorbeelden, valt de behoefte aan eenheid op: ga uit van eigen kracht en vertel één verhaal vanuit de zeven gemeentes. Lokale partijen moeten zich realiseren dat ze in een groter geheel opereren en de strategische thema’s die er bovenlokaal toe doen, alleen kunnen worden aangepakt vanuit een gemeenschappelijke visie.’  

Debatteren over de toekomst van de regio

Het uitbrengen van het visiedocument Samen één Westfriesland betekende een stevige eerste stap in het proces naar de gemeenteraadsverkiezingen. De ondernemersdebatten in Hoorn, Enkhuizen en Medemblik, boden het bedrijfsleven en de politiek de gelegenheid bij uitstek om hun visies op de toekomst van West-Friesland over de bühne te brengen. In iedere gemeente ging de avond van start met pitches van de politieke partijen, gevolgd door een dynamische video van de Rabobank. Daarin werden de uitkomsten gepresenteerd van de regiodialoog die de coöperatieve bank in het afgelopen jaar met 380 van haar leden heeft gevoerd, naar wat zij belangrijk vinden voor de regio Noord-Holland Noord. Daarna was het aan de ondernemers en politici om in vijf verschillende rondes over de toekomst van hun stad en regio te debatteren. Elke ronde namen politici van zes politieke partijen deel aan het debat, samen met verschillende tafelheren en -dames vanuit het bedrijfsleven. Onder leiding van Robert-Jan Knook (ANP/BNR) kwamen niet alleen de voor ondernemers belangrijke lokale kwesties aan bod, maar juist ook regionale onderwerpen zoals infrastructuur en economische groei.

Boeiende discussies

Hans-Peter Baars kijkt terug op boeiende discussies met de politiek. ‘Er zijn belangrijke zaken naar voren gebracht, zoals de beschikbaarheid van bedrijventerreinen, betaalbare en fatsoenlijke huisvesting voor jongeren en flexibele arbeidskrachten en de versnelling van de energietransitie. Voor ondernemers is het niet zo belangrijk aan welke kant van een gemeentegrens zij zitten, als zaken maar vlot en betrouwbaar worden geregeld. Dat kan soms beter op regionaal niveau. Daarom hebben wij naast het opstellen van ons visiedocument ook allemaal het Pact van West-Friesland ondertekend, waarmee we de ondernemers en de politiek willen inspireren om elkaar op te zoeken en de taart te vergroten voor de complete regio.’

West-Friesland één gemeente

Een van de stellingen luidde: ‘West-Friese gemeenten moeten woningen en bedrijventerreinen samen uitgeven en de winsten beschikbaar stellen voor collectieve ambities en projecten binnen het Pact.’ Een ruime meerderheid van de politieke partijen was het hiermee eens. Wat ziet de WBG als concreet voorbeeld op dit gebied? Hans-Peter Baars: ‘We hebben kort geleden nog een tussentijdse evaluatie van het Pact gehouden. Het is een fantastisch initiatief waar we vooral mee doorgaan. Het ontbreekt tot nu toe echter nog aan concrete middelen om de projecten daadwerkelijk uit te voeren: een gebrek aan handen en aan geld. Daarnaast dient een gemeente de afweging tussen collectieve, West-Friese belangen en individuele belangen te maken. Door alle baten en lasten naar een hoger niveau te tillen, kunnen we twee problemen oplossen. Dan zijn er namelijk middelen op een hoger niveau en hoeft een gemeente zich geen zorgen te maken over eventuele tekorten. Bovendien kunnen we dan veel sneller schakelen en kracht achter de ambities zetten. Eigenlijk is deze stelling een opmaat, want ik ben ervan overtuigd dat West-Friesland vóór 2040 een gemeente is.’ 

Fatsoenlijke huisvesting

‘Het realiseren van huisvesting van arbeidsmigranten is zowel de oplossing voor de krapte op de arbeidsmarkt als voor de krapte op de woningmarkt’, is een andere stelling waar veel partijen het tijdens de debatten in Hoorn, Enkhuizen en Medemblik mee eens waren. Deze huisvesting is een hot item, aangezien de arbeidsmigranten onmisbaar zijn en er voor hen goede, betaalbare huisvesting nodig is. ‘Dit staat omschreven in het Plan Groenwijk dat door onder andere de WBG is geïnitieerd om fatsoenlijke, tijdelijke huisvesting voor gastarbeiders te realiseren. Fatsoenlijk betekent dat alle benodigde voorzieningen er zijn, dat er voldoende ruimte is en dat er op elk complex een beheerder aanwezig is. Er is uitgerekend dat het het plan niet alleen goede huisvesting voortbrengt, maar ook voor ontlasting van de druk op de woningmarkt zorgt. In Plan Groenwijk draait het om 3.000 bedden en dat levert 500 woningen op voor de West-Friezen. Het plan is geaccepteerd en er is een projectgroep samengesteld. Op het moment bevinden we ons in het stadium van de locatiekeuze. Vanuit ondernemers krijgen we het signaal dat er locaties en geld beschikbaar zijn. Het is nu een kwestie van het verkrijgen van vergunningen en van de politieke wil om de huisvesting voor arbeidsmigranten te realiseren’, licht Hans-Peter Baars toe.                                                                   

Helder signaal vanuit de politiek

Dat het bedrijfsleven een helder signaal terug kreeg van de politiek is een belangrijke uitkomst van alle ondernemersdebatten in de drie West-Friese gemeenten. ‘Ondernemers en verenigingen weten hun weg goed te vinden in bestuurlijke en ambtelijke circuits. Vroegtijdig overleg over plannen en wensen met de politiek is echter voor verbetering vatbaar. Dat begint met beter communiceren en investeren in elkaar. De WBG pakt die handschoen op door te laten zien wat er in West-Friesland voor prachtige parels zijn. Ga naar ze op zoek en vraag wat ondernemers bezighoudt naar aanleiding van geopolitieke spanningen, grondstoffen- en transportproblematiek. Vanzelfsprekend is het ook goed om van de politiek te horen dat zaken soms niet zo simpel liggen en dat andere belangen ook meewegen. Daarom nodigen wij de kersverse gemeenteraden binnenkort uit voor werkbezoeken aan de bedrijventerreinen, waar de ondernemersverenigingen een informatief en onderhoudend programma samenstellen. We zullen het uiteindelijk toch met elkaar moeten doen voor een sterke en gezonde regio.’