‘Duurzaam ondernemen begint bij bewustwording’

De Milieubarometer is een online tool om de milieuprestatie en CO2-footprint van een organisatie te meten. In één oogopslag zien bedrijven welke milieuaspecten het zwaarst wegen en op welke punten zij energie kunnen besparen. Het instrument bevat diverse besparingstips op het gebied van onder meer energie, vervoer en afval. In samenwerking met Stichting Stimular heeft ECWF (Energie-Coöperatie West-Friesland) in 2015 het Platform Milieubarometer opgericht voor de West-Friese gebruikers. Binnen dit platform wisselen bedrijven kennis en ervaringen uit over duurzaam ondernemen en met name CO2-bewust handelen.

Duurzaamheid is in Nederland al jaren trending topic en is binnen ondernemingen en overheden niet meer weg te denken. Zo ook in de regio West-Friesland. ‘In 2011 is door een samenwerking van de Westfriese Bedrijvengroep, Parkmanagement en de Hoornse Onder nemers Compagnie de duurzaamheidscoach gestart. In dit project zijn scans uitgevoerd bij een veertigtal bedrijven waarbij op energiegebied soms opmerkelijke besparingen mogelijk bleken. In het zoeken naar een manier om die scans duurzamer te maken en te kunnen vergelijken met voorgaande jaren, bleek de Milieubarometer een uitstekend online hulpmiddel’, vertelt coördinator Rem Komen bevlogen. In de daarop volgende jaren zijn diverse bedrijven gaan samenwerken om te leren van en met elkaar. ‘Zo ontstond in november 2015 Platform Milieubarometer West-Friesland. Tegenwoordig bestaat het platform uit een groep van tien West-Friese bedrijven uit diverse sectoren, die zich uiterst bewust bezig houden met duurzaamheid binnen hun bedrijf.’

Meten is weten

Het platform organiseert jaarlijks een viertal bijeenkomsten waarin ervaringen worden gedeeld, de onderlinge duurzame prestaties aan de hand van benchmarks worden vergeleken en nieuwe ontwikkelingen en doelen voor de toekomst onder de loep worden genomen. Rem: ‘De bijeenkomsten worden begeleid vanuit Stichting Stimular en vinden plaats als lunchbijeenkomst op de locatie van één van de leden. Iedere bijeenkomst wordt afgesloten met een presentatie en rondleiding door het bedrijf.’ De Milieubarometer dient als tool om de milieuprestaties van de bedrijven te meten. Na het invullen van uiteenlopende milieugegevens vertaalt de barometer deze in heldere grafieken. ‘Deze maken inzichtelijk hoe een onderneming scoort op het gebied van milieu en waar de prioriteiten liggen om milieuwinst te kunnen boeken. Meten is immers weten. Ook maakt de Milieubarometer kosten en kengetallen inzichtelijk en geeft deze een overzicht van maatregelen waarmee men milieuprestaties kan verbeteren.’ Hierin zijn ook de wettelijk Erkende (energie) Maatregelen opgenomen waardoor een bedrijf gemakkelijker voldoet aan wetgeving.

CO2 footprint

Binnen het platform neemt het uitwisselen van kennis en ervaringen over CO2- bewust handelen een prominente rol in. De Milieubarometer dient ook voor het maken van een CO2 footprint. Deze milieumaat voor het bedrijfsleven toont hoeveel CO2 een bedrijf uitstoot en belangrijker: waar uitstoot kan worden gereduceerd. Het doel is om schoner te werken en te produceren door te besparen op onder andere: energie, transport, emissies, papier, water, afval en ICT. ‘Ons platform is een erkend participatie initiatief in het kader van de CO2-prestatieladder, welke bedrijven stimuleert om samen met maatschappelijke partijen actief te zoeken naar mogelijkheden om de uitstoot gezamenlijk verder terug te dringen. Vanuit diverse instellingen gelieerd aan het Ministerie van Infrastructuur en Milieu wordt getoetst hoe de CO2 footprint van een specifiek bedrijf eruit ziet.’ Met de footprint kunnen ondernemers belangrijke stappen zetten op de prestatieladder. Zo kunnen die bij aanbestedingen van bijvoorbeeld: de Rijksoverheid, gemeenten, waterschappen en provincies fixe voorsprongen behalen. ‘Duurzaam ondernemen vanuit de idealistische gedachte is uiteraard een absolute voorwaarde. Maar het economisch oogpunt is ook van belang. Bewust te werk gaan op dit terrein kan bedrijven forse bedragen besparen.’

Eye opener

De leden van Platform Milieubarometer West-Friesland hebben de afgelopen jaren noemenswaardige resultaten behaald. Elk afzonderlijk bedrijf heeft minstens tien duurzaamheidsmaatregelen geïmplementeerd. Ieder op zijn eigen niveau. ‘Dit varieert van grote zaken als het openen van een eigen LNG tankstation, het aanleggen van een weg met waterberging en het realiseren van een energieneutraal kantoor, tot kleine dingen zoals het aanschaffen van een energiezuinige mobiele kraan of het vervangen van verlichting door LED.’ Wat is sinds het bestaan van het platform de grootste eye opener gebleken? ‘Wanneer je start met het verduurzamen van diensten en producten lijkt dit in eerste instantie een hele opgave. Maar naarmate je er langer mee bezig bent, ontdek je steeds meer voordelen en raak je steeds enthousiaster. Het is dan ook mooi om te bemerken hoe de tien partijen binnen ons platform elkaar inspireren. Zo kwam een van de bedrijven door het sparren op een bijeenkomst tot een inventief plan voor het afvoeren van hemelwater zonder het belasten van de riolering. Hiermee won hij een grote gemeentelijke aanbesteding voor een bestratingsproject. Duurzaamheid bereik je dus in de basis door bewust en vernieuwend te denken.’ Uit een recente analyse van de CO2-footprints van de deelnemers blijkt dat zij allen op koers liggen om hun besparingsdoelstellingen te halen.

Gezocht!

Platform Milieubarometer West-Friesland staat open voor nieuwe leden! In het huidige platform is plaats voor twee extra bedrijven.  Bij veel animo wordt een tweede platform opgestart. Wanneer u interesse heeft in CO2-reductie, het gebruik van de Milieubarometer of deelname, kunt u contact opnemen via: rem@komen.nu of info@ecwf.nl.

Tevens bent u op dinsdag 12 december aanstaande van harte welkom om kennis te maken op de eerst volgende bijeenkomst  van Platform Milieubarometer West-Friesland.

Bron: Westfriese Zaken