HOORN – Tot 2017 blijft de gemeente Hoorn binnen de begroting. Dit maakte het Hoornse college deze week bekend. Vanaf 2018 is het dreigende tekort van ruim 7 miljoen teruggebracht naar circa 1,1 miljoen euro. In het huidige meerjarenperspectief zijn de financiële wensen én de bezuinigingen uit het coalitieakkoord verwerkt.

Door niet-beïnvloedbare ontwikkelingen dreigde de gemeente in 2014 meer uit te geven dan er binnenkomt. Daarom heeft het college de begroting van 2014 nog eens kritisch tegen het licht gehouden. Zo is onder meer een aantal infrastructurele werken geschrapt, waarvoor nog geen concrete plannen waren. Ook heeft het college voor 2014 gekeken naar budgetten die dit jaar niet nodig lijken en andere meevallers. In totaal verwacht het college in 2014 bijna 1,5 miljoen euro minder uit te geven dan is begroot. Hierdoor blijft het resultaat in 2014 in de groene cijfers.

Investeringsagenda
Ondanks de noodzakelijke bezuinigingen wil het college van B en W ook ruimte maken voor nieuwe investeringen. In 2015 gaat het om een investeringsagenda van ruim 1,85 miljoen euro, oplopend tot 2,55 miljoen euro in de jaren 2016 tot en met 2018. Zo trekt het college de komende jaren geld uit voor de duurzaamheidsagenda en reserveert zij een aanzienlijk bedrag voor het verzachten van de invoering van de nieuwe zorgtaken die de gemeente vanuit het Rijk krijgt. Daarnaast wil het college onder meer investeren in werk, armoedebestrijding, cultuur, erfgoed en stadspromotie, de aanleg van het stadsstrand bij de Grote Waal, een kwaliteitsverbetering van de haven, vernieuwing van wijken, leefbaarheid en (ouderen)zorg.

Ombuigingen
Gemeenten krijgen meer taken vanuit het Rijk, met minder geld. In het coalitieakkoord staat dat het college onder meer bezuinigt op de bedrijfsvoering van de gemeente en het beheer in de openbare ruimte. Ook het schrappen van de aanleg van de Carbasiusweg uit de plannen voor de Poort van Hoorn levert een structurele besparing op. In totaal gaat het om een bezuiniging van 8,1 miljoen euro in 2015. Het college bekijkt dit jaar hoe de bezuinigingen verder ingevuld kunnen worden.

Wethouder Judith de Jong van Financiën: ‘We zijn blij dat we een nagenoeg sluitend meerjarenperspectief kunnen presenteren, waarin ons coalitieakkoord financieel is vertaald. We beseffen natuurlijk dat we nog niet klaar zijn. Maar we zijn wel blij dat we voor de komende jaren ook ruimte hebben gevonden voor investeringen die voor Hoorn de komende jaren belangrijk zijn, zoals werk, zorg, leefbaarheid en economie.’