Ook tijdens de coronacrisis heeft de HOC niet stilgezeten. Sterker nog, achter de schermen is veel werk verzet en veel gerealiseerd. Helaas is dat niet altijd zichtbaar, dus vandaar hierbij een overzicht van de onderwerpen die ons de afgelopen periode hebben beziggehouden.

Parkeerproblematiek Nieuwe Steen

Er zijn in de afgelopen maanden veel gesprekken geweest met de gemeente over het parkeerbeleid op de Nieuwe Steen. Met het voorstel een KZC te plaatsen op de oude hockeyvelden, komen veel parkeerplaatsen te vervallen. Dit levert natuurlijk grote parkeerproblemen op. En zeker nu het stadhuis niet wordt verplaatst moet er wel degelijk iets gebeuren aan de al lang bestaande parkeerproblematiek. Samen met ondernemers van het terrein en vertegenwoordigers van de bewonerscommissie is de HOC met de gemeente regelmatig in gesprek gegaan. En ondanks dat de discussie nog niet ten einde is, hebben we bereikt dat de gemeente heeft toegezegd dat er voldoende parkeerplaatsen beschikbaar blijven voor de bedrijven.

Reclamebelasting

De afgelopen periode is druk overleg gevoerd met de gemeente over de reclamebelasting aangezien er binnen de gemeenteraad discussie is over de uitvoering daarvan. In voorgaande artikelen hebben we uitgebreid uitgelegd wat het belang is van de reclamebelasting. Het is geld VAN de ondernemers VOOR de ondernemers. Waarbij de opbrengst naar rato wordt verdeeld over de diverse ondernemersverenigingen om collectieve voorzieningen te kunnen betalen. Het standpunt van de HOC is dan ook dat de ondernemersverenigingen verantwoordelijk zijn voor de uitvoering. Door de coronacrisis is het niet meer mogelijk een nieuwe grondslag voor de reclamebelasting te introduceren, dus het besluit daarover volgt in 2021.

Het succes van Parkmanagement Hoorn

Parkmanagement Hoorn (PMH) is op initiatief van de HOC opgericht met als doelstelling op te komen voor de belangen van de ondernemers op de bedrijventerreinen in Hoorn. Gedurende het 14-jarig bestaan van PMH zijn al zo veel verbeteringen gerealiseerd op de terreinen, dat het PMH niet meer is weg te denken. Het succes is zelfs zo groot, dat ook in Medemblik, Enkhuizen en Alkmaar naar dit model een Parkmanagement is opgericht.

De criminaliteit was, zeker op HN80, schrikbarend hoog vergeleken met het landelijk gemiddelde. In 2007 zijn op dat terrein camera’s geplaatst en is de surveillance ingevoerd. Omdat hierdoor de criminaliteitscijfers met 90% zijn gedaald, is besloten ook op de andere terreinen camera’s te plaatsen. Ook is de individuele beveiliging van de bedrijfspanden ingevoerd.

In 2009 is de reclamebelasting ingevoerd. De opzet hiervan is geld te innen van de ondernemers voor de ondernemers. Hiervan kunnen de kosten van de camera’s, het meldkamerabonnement en de collectieve surveillance gedeeltelijk bekostigd worden. Steeds meer ondernemers zagen het belang van deze collectieve dienst in en sloten zich aan.

Ook het groenonderhoud en de bewegwijzering op de bedrijventerreinen is een dienst die PMH op zich heeft genomen. Het groenonderhoud zelf is in de loop der tijd teruggegaan naar de gemeente, maar PMH houdt wel toezicht en coördinatie op de werkzaamheden.

Bijeenkomsten

De nieuwjaarsreceptie was nog een groot succes, een bedrijfsbezoek in maart werd uitgesteld en toen kwam de lockdown. Zo jammer, want onze leden willen elkaar spreken. Wel hebben we tijdens de lockdown twee online bijeenkomsten gehouden die ook goed bezocht zijn.

Na de zomerperiode hebben we samen met Jong HOC een bedrijfsbezoek bij De Eekhoorn gehouden. Hier was zo veel animo voor dat we de ruim 80 deelnemers in twee groepen moesten opsplitsen. Dat was gelukkig geen probleem, gezien de ruimte en de fantastische medewerking van de mensen van De Eekhoorn. Het was dan ook een groot succes!

Ook het golftoernooi kon gelukkig doorgaan. Een buitenactiviteit en op het terras voldoende ruimte om de 1,5 meter te kunnen aanhouden. Met het maximale aantal deelnemers voor de wedstrijd en de clinic was ook deze middag gezellig én succesvol.

Voor de rest van 2020 zijn er geen bijeenkomsten meer gepland. Het is onzeker wat er mogelijk is aan het begin van 2021. We houden je op de hoogte!

Samenwerkingen

Omdat wij van mening zijn dat we sterker staan als we samenwerken, zoeken we bewust de samenwerking op. Zoals met de OSH, om te voorkomen dat Hoorn Marketing tot stilstand komt. Gezamenlijk hebben we ervoor gezorgd dat er een doorstartscenario tot stand is gekomen, met een breed draagvlak onder belangrijke stakeholders zoals Cultuur Hoorn, horeca, Vastgoedontwikkelaars, het college van B&W, de OSH en de HOC. Het is nu aan de gemeenteraad om een keuze te maken en aan te geven welke prioriteit zij aan de marketing van Hoorn hechten.

Een ander voorbeeld is de totstandkoming van www.warenhuishoorn.nl. Ook in de ontwikkeling van dit mooie initiatief is samengewerkt, onder andere met OSH, maar ook met platform www.vooreenmooiestad.nl én de gemeente. Ondertussen is een coöperatie opgericht die ervoor moet zorgen dat het warenhuis een toevoeging is voor de ondernemers in Hoorn en daarmee een mooie toekomst tegemoet gaat.

Samenwerking is er ook met de WBG. Door de agenda’s van beide organisaties beter te laten aansluiten versterken we elkaar. Daarbij heeft ieder zijn rol, maar er is een duidelijk gezamenlijk belang is, namelijk Hoorn. Vanuit de WBG belangrijk omdat Hoorn een centrumfunctie heeft voor de regio en voor de HOC belangrijk omdat de regio belangrijk is voor de ontwikkeling van de stad Hoorn.

Op initiatief van de HOC wordt momenteel druk gewerkt aan een gezamenlijke agenda om periodiek overleg te voeren met de gemeente. Een gezamenlijke agenda zodat we aan twee kanten weten wat er speelt, sneller kunnen inspelen op ontwikkelingen en besluitvorming kunnen stroomlijnen. Maar ook om inzicht en begrip te creëren zodat mogelijke problemen vroegtijdig voorkomen kunnen worden. Een samenwerking waar zowel de HOC als de gemeente haar voordeel mee gaat doen.

De HOC vindt samenwerking dus belangrijk, omdat de stad Hoorn een goede toekomst verdient met mogelijkheden voor een innovatief ondernemersklimaat, kwalitatief onderwijs en een prachtig woon- en leefklimaat. Maar voor die goede toekomst moeten we wel sámen zorgen. Dus dat is niet alleen een taak voor de gemeente en de ondernemers uit de binnenstad. Het is een verantwoordelijkheid die we met z’n allen dragen!