De Westfrisiaweg vormt een essentieel onderdeel van de alternatieve Oost-West verbinding van Alkmaar naar Zwolle: de N23. Het 42 kilometer lange tracé loopt van Heerhugowaard naar Enkhuizen en sluit op twee punten bij Hoorn aan op de A7. De opwaardering van het tracé verbetert de doorstroming, leefbaarheid en verkeersveiligheid in de regio. Het nieuwe tracé brengt ook extra verkeer en daarmee geluidsoverlast met zich mee.

Om deze overlast voor de omgeving zoveel mogelijk te beperken, plaatst Heijmans in opdracht van de Provincie Noord-Holland 11.600 meter geluidsschermen. ‘Op de locaties waar deze verrijzen, heeft de provincie in het kader van de Wet Geluidhinder een akoestisch rapport laten opstellen. Daar waar het onderzoek uitwijst dat de wettelijke norm wordt overschreden, zijn wij verplicht maatregelen te nemen’, vertelt Harry Michels, omgevingsmanager van de Provincie Noord-Holland. ‘Dit proces werkt als een drietrapsraket. Allereerst zijn er bronmaatregelen genomen: maatregelen die ervoor zorgen dat het geluid daar waar het ontstaat wordt verminderd. In dit geval is met het gebruik van stil asfalt een geluidsreducerend wegdek aangebracht. Wanneer de norm nog steeds wordt overschreden, worden geluidswallen geplaatst. Nabij woonwijken worden woningen indien nodig voorzien van extra isolatie. Het akoestisch rapport wijst uit dat het plaatsen van geluidsschermen ter hoogte van bedrijventerrein De Marowijne noodzakelijk is om het geluidsniveau daar binnen de wettelijk toegestane norm te houden.’

Transparante geluidsschermen

De Westfrisiaweg doorkruist grofweg twee type omgevingen. ‘Landschapsontwerper Maurits Hooiveld heeft goed nagedacht  over hoe de weg op een zo natuurlijk mogelijke manier in het landschap kan worden ingepast. Zo ook de geluidsschermen. Enerzijds is er de meer bebouwde omgeving waarbij het groene karakter zoveel mogelijk wordt behouden. Op de plekken in  kwestie is gekozen voor “groene” geluidsschermen die door klimbeplanting een natuurlijke uitstraling hebben. Dit is onder  meer het geval bij de woonwijk Bangert-Oosterpolder. Anderzijds heeft de Westfrisiaweg een landschappelijk, open karakter. Op dat soort plekken is gekozen voor transparante schermen zodat het  zicht niet wordt ontnomen. De onderkant van deze schermen  bestaat uit betonnen plinten. Daarboven plaatst Heijmans glazen schermen die wat achterover hellen, omdat deze op die manier  het meeste geluid tegenhouden. Het glas is gehard en gelaagd uit veiligheidsoverwegingen. Ook wordt in de folielaag een motief op het glas aangebracht om te voorkomen dat vogels er tegenaan vliegen.’

Planologische wijzigingen

Ook op het tracé ter hoogte van De Marowijne worden transparante geluidsschermen geplaatst. Hiermee zouden de zichtlocaties van de langs de Westfrisiaweg gevestigde bedrijven niet in gevaar moeten komen. Michels: ‘Er verandert wel degelijk iets ten opzichte van de huidige situatie. Het is echter de bedoeling dat men de panden  vanaf de weg gewoon goed kan blijven zien.’ Zijn er door betrokken ondernemers bezwaren ingediend bij de Provincie Noord-Holland? ‘Tijdens het gehele planvormingsproces zijn vanuit diverse partijen bezwaren en alternatieve zienswijzen ingebracht. Echter, niet specifiek gericht op de geluidswallen. Gezien de wijze waarop met de architectuur rekening wordt gehouden met de zichtlocaties van de bedrijfspanden, verbaast ons dit niet. Bovendien biedt de weg wanneer deze gereed is juist grote voordelen voor de ondernemers.’ Bij aanwijsbare schade als gevolg van de uitvoering van het project N23 Westfrisiaweg, is het mogelijk een melding in te dienen conform de regeling  Planschade. ‘Dit is schade als gevolg van rechtmatige planologische wijzigingen. Men kan bijvoorbeeld een beroep doen op deze regeling  in het geval de waarde van het onroerend goed zou dalen. Wanneer iemand in het gelijk wordt gesteld, ontvangt diegene een vergoeding.’

Achter de schermen?

Schouten Techniek is gevestigd aan De Marowijne 47 te Zwaag. Het schetst de grote verbazing van directeur Edward Kerckhaert dat er geluidsschermen ter hoogte van zijn bedrijf op de planning staan. ‘Wij zouden het enorm betreuren wanneer ons pand achter de schermen zou verdwijnen. Zoals het niemand zal verbazen, was het destijds een zeer bewuste afweging om ons pand op een prominente zichtlocatie te bouwen. Een geluidswal doet hier hoe dan ook afbreuk aan.’ Tevens springt het vastgoed van Stumpel Office Products vanaf de Wesfrisiaweg direct in het oog. Eigenaar Steef Stumpel vreest net zo hard voor de waarde van zijn onroerend goed. ‘We hebben niet voor niets geïnvesteerd in een mooi pand op een plek die men al vanuit de verte kan zien. Ik zou knap chagrijnig worden van een geluidswal voor de deur. Transparante schermen of niet, van geluid hebben we nu echt geen centje last. Op bijeenkomsten heb ik er twee maal naar gevraagd en kreeg steeds een nietszeggend antwoord.’ Beide ondernemers vinden dat de berichtgeving onvoldoende is geweest. ‘Na rondvraag bij andere bedrijven bleek dat niemand specifiek bericht heeft ontvangen. Op de animatie zichtbaar op de N23-site, is ook niet te zien waar de schermen precies komen. De Provincie Noord-Holland had ons in een vroeg stadium moeten informeren. Wanneer de geluidsschermen worden geplaatst, komen deze als een totale verrassing.’