De Westfriese Zorg Academy is een initiatief vanuit Omring, Wilgaerden LeekerweideGroep en de WBG om in Westfriesland hoger onderwijsaanbod in cross-overs tussen Zorg & Techniek, Zorg & ICT en Zorg & Bouw te realiseren. Dit aanbod moet regionaal (jong) talent verleiden en aansporen om in de eigen regio vormen van hoger onderwijs te volgen, in een sector waar urgentie en state of the art (technologische) ontwikkelingen hand in hand gaan. Het is de bedoeling om dit aanbod in co-creatie te ontwikkelen met een geaccrediteerde HBO instelling als partner in de regio.  

Een van de motieven om de Westfriese Zorg Academy in het leven te roepen, komt voort uit demografische ontwikkelingen. De zorgsector en daaraan gelieerde branches hebben door onder andere de vergrijzing behoorlijke uitdagingen. ‘Mensen worden steeds ouder en moeten én willen steeds langer thuis wonen. Hierdoor moeten woningen worden aangepast. Ook zullen mensen in de toekomst “anders” oud worden. De kwaliteit van leven komt steeds meer centraal te staan en dus zal er ook op een andere manier gewerkt moeten worden. Er ontstaan allerlei technische mogelijkheden zoals robotica en domotica die een deel van de handelingen van verzorgenden kunnen vervangen. Het idee is dat er meer tijd over blijft voor de persoonlijke zorg omdat er minder gecontroleerd hoeft te worden. Dat zou dus meer tijd en ruimte moeten geven om echt met de mensen te werken. Op deze manier kunnen verzorgenden in de toekomst doen wat voor hun cliënten belangrijk en nodig is’, vertelt Ciska Pouw. In juni 2019 werd zij door de bestuurders van Omring, WilgaerdenLeekerweideGroepen de WBG gevraagd om als aanjager mee te bouwen aan het realiseren van het publiek private initiatief de Westfriese Zorg Academy.

De mens centraal

Samenwerking tussen de zorgsector en de branches van techniek, ICT en bouw is hierin onontbeerlijk. ‘Dat vraagt van techneuten dat zij zich verplaatsen in de leefwereld van de kwetsbare ouderen en andere zorgbehoevenden. De rode draad is dus dat de mens centraal staat. Om de zorgvraagstukken goed te kunnen beantwoorden, dien je vanuit het perspectief van zorgbehoevenden samen te werken. Het streven is dus dat de betrokken sectoren hun krachten bundelen’, benadrukt Ciska. De initiatiefnemers zijn tevens gedreven door de ontwikkelingen van het Pact van Westfriesland, waarbinnen de Westfriese Zorg Academy ook een belangrijk speerpunt is. ‘Het is dus nadrukkelijk de bedoeling dat niet alleen de zorg de kartrekker is, maar ook andere partijen meebouwen. Naar eigen draagkracht en eigen behoeften. We zijn in gesprek met regionaal sterke bedrijven zoals Van der Laan Techniek. Ook het ROC Horizon College is een belangrijke partner. De doorstroom van MBO naar HBO is namelijk ook van groot belang. Tevens is de zeer innovatieve ICT partner Create uit Alkmaar aangeschoven, evenals Intermaris die een grote woningvoorraad in de regio heeft. Deze woningen zullen in de toekomst aangepast moeten worden. Dat gaat verder dan het plaatsen van douchecabines en trapliften. Bovendien gaat dit ook over verduurzaming, een gezond binnenklimaat en technologische snufjes. Intermaris is medekoploper omdat deze partij samen met WilgaerdenLeekerweideGroep en Omring woon-zorgconcepten ontwikkelt. Zij hebben er dus belang bij om deze goed te laten aansluiten op de behoeften en wensen van hun bewoners.’   

Leefbaarheid binnen Westfriesland

Een van de andere beweegredenen om de Westfriese Zorg Academy op te richten, is het vergroten van de leefbaarheid. Ciska: ‘Het is een prachtige regio met schitterende bedrijven. We beseffen dat (jong) talent een belangrijke sleutel is in het samenwerken aan de regionale uitdagingen. Daarom is het cruciaal om het economische klimaat te versterken en te zorgen dat mensen hier willen blijven om te wonen, werken, leren en leven. Zo kunnen we ook de tendens waarin jongeren wegtrekken naar de grotere steden terugdringen.’ Hoe kan het initiatief zichtbaarheid krijgen bij de doelgroep? ‘Door met onze beoogde studenten in gesprek te gaan. Zo gaan we met leerlingen op de Havo’s in Westfriesland om de tafel om hen te vragen wat hun dromen en ideeën zijn voor een eigen toekomst. In hoeverre heeft deze regio daarin een plek? Het gaat overigens niet alleen om jonge talenten. De groep doorstromers, zij-instromers en herintreders behoort tevens tot doelgroep. Dit betreft bijvoorbeeld mensen die een gezin hebben of de wens koesteren om een gezin te stichten. Ook voor hen moet de Academy perspectief kunnen bieden. We zijn ervan overtuigd dat dit haalbare kaart is. Het is overigens niet realistisch dat er in Westfriesland een groot gebouw komt, een instituut dat in regio Hoorn een nieuwe hoge school opent. De Westfriese Zorg Academy leent zich echter bij uitstek voor het op relatief kleine schaal pionieren met nieuwe vormen van voltijd, deeltijd, duaal, flexibele en gepersonaliseerde leerroutes. Hét thema van deze tijd in hoger onderwijsland!’

Concrete plannen

Hoe luiden de concrete plannen om de Westfriese Zorg Academy de deuren voor studenten te laten openen? ‘Enerzijds verkeren we op dit moment in de verkennende fase waarin we met diverse betrokken partijen in gesprek zijn, om de precieze behoeftes in kaart te brengen. We komen steeds nader tot elkaar. Maar we willen ook gewoon op zijn “Westfries” de mouwen opstropen en beginnen! Het is op dit moment de ambitie dat we in het najaar van 2020 of wellicht in het vroege voorjaar van 2021, kunnen starten met een eerste groep die een vorm van hoger onderwijs volgt. Een categorie studenten met wie we goed zouden kunnen starten, zijn bijvoorbeeld eigen medewerkers. We zijn momenteel in gesprek met een aantal HBO partners om post-HBO en duale trajecten hier naartoe te halen. Het is waarschijnlijk een goede eerste start om ervaring op te doen. Met mensen die al werk- en levenservaring hebben, kun je al snel waarde creëren. Wij vinden het belangrijk dat we beginnen met een concreet, relatief klein initiatief dat ook qua kosten en risico’s goed te dragen is. Zo kun je werken aan een solide fundament en dit verder uitbouwen. Omdat onze ambities groot zijn, denken we aan een toekomst waarin er een doorlopende leerlijn ontstaat waarin jong en oud een leven lang kunnen leren. De gedachte “werken is leren en leren is werken” is namelijk een essentieel uitgangspunt.’