In West-Friesland is een groot aantal ondernemersverenigingen actief. Elk heeft zijn eigen activiteiten, doelen, speerpunten en belangen. Maar wie doet nu eigenlijk wat? En waarom? En wat levert het de ondernemers eigenlijk op?

Winkelstad Enkhuizen, Bedrijvengroep Wognum–Nibbixwoud, Hoornse Ondernemers Compagnie, Ondernemersvereniging Drechterland, Medemblikker Bedrijvengroep, Ondernemers Club West-Friesland, Het Hof van Hoorn, Ondernemersvereniging de Huesmolen, Westfriese Bedrijvengroep. Stuk voor stuk ondernemersverenigingen, in verschillende soorten en maten. Waar de een zich bezig houdt met belangenbehartiging, houdt de ander zich juist bezig met netwerken en events. Ook zijn er verschillen in op welke schaal de ondernemersverenigingenactief zijn. De een acteert lokaal – soms zelfs beperkt tot een bepaald bedrijventerrein of winkelgebied -, een ander regionaal en een weer een ander bovenregionaal.

Ondernemersverenigingen Hoorn
Alleen in Hoorn zijn al meerdere ondernemersverenigingen actief. De binnenstad, winkelcentra en bedrijventerreinen hebben elk hun eigen vereniging. Vrijwel al deze verenigen worden vertegenwoordigd in een overkoepelende organisatie; Hoornse Ondernemers Federatie. De verenigingen hebben hun eigen specifieke speerpunten. Zo richt deHoornse Ondernemers Compagnie (HOC) zich met name op activiteiten op bedrijventerreinen en kantoorlocaties. De HOC behartigt de belangen van haar leden bij de gemeentelijke en provinciale overheid, de Kamer van Koophandel en werkgeversorganisaties. Daarnaast bevordert de HOC de onderlinge contacten tussen ondernemers. Maar wat houdt dit precies in, waarom is dit belangrijk en wat zijn concrete voorbeelden van resultaten? Westfriese Zaken vroeg het HOC-voorzitter Nelleke Huisman. ‘De HOC heeft drie speerpunten: belangenbehartiging van ondernemers
bij overheden, ondernemers van informatie voorzien en als laatste zorgen dat ondernemers elkaar kennen en van elkaar leren. Zo organiseert de HOC voor haar leden bedrijfsbezoeken, waarbij de leden kennis kunnen maken met een ander bedrijf en hiervan kunnen leren. Hier koppelen we altijd een netwerkborrel aan. Ook organiseert ons ICT-platform regelmatig informatiebijeenkomsten. Samen met Startwijzer en Rabobank organiseert de HOC masterclasses voor jonge ondernemers. Daarnaast initiëren we meerdere netwerkborrels, zoals de bekende stamppot- en zomerborrel. Elk jaar organiseren we tevens één heel groot event.’

Successen van de HOC
De HOC houdt zich tevens bezig met de belangen van de Hoornse ondernemers. Regelmatig gaat de vereniging in gesprek met de gemeente en heeft daarbij geregeld succes. ‘Al meerder keren hebben wij, door als één geluid voor alle ondernemers in gesprek te gaan met de gemeente, successen behaald. Recent heeft de HOC gezorgd dat de nodige aanpassing van de Oostergouw nog in 2015 wordt doorgevoerd. De doorstroming van het verkeer op de Oostergouw is erg slecht, met name bij de rotondes loopt het verkeer vaak vast. Oorspronkelijk was de gemeente van plan dit probleem pas in 2018 aan te pakken, maar dankzij de inzet van de HOC worden de aanpassingen dit jaar nog doorgevoerd’, aldus Nelleke. Ook het parkeerverbod op de Marowijne is te danken aan de HOC. ‘De HOC kreeg geregeld klachten van bedrijven die hinder ondervonden van auto’s die langs de weg geparkeerd stonden. Lidl bijvoorbeeld, had veel last van de geparkeerde auto’s. De grote vrachtwagens zouden ongehinderd over de Marowijne moeten kunnen rijden. Dankzij het ingevoerde parkeerverbod kan dat nu.’

Parkmanagement biedt veel voordelen
Een belangrijk initiatief van de HOC is Parkmanagement Hoorn. Parkmanagement houdt zich onder andere bezig met het beveiligen en onderhouden van de kwaliteit van de bedrijventerreinen. Ook zorgt Parkmanagement voor bijvoorbeeld de bebording en het groenonderhoud. ‘Parkmanagement begeleidt tevens het traject Keurmerk Veilig Ondernemen voor de bedrijventerreinen. Op dit moment zijn alle bedrijventerreinen in Hoorn voorzien van zo’n keurmerk. Voor de ondernemers brengt dit veel voordelen met zich mee. De bedrijventerreinen – en dus ook de gevestigde panden – behouden hun waarde, de verzekeringspremies zijn lager als een terreinen KVO-gecertificeerd is, er zijn zichtbaar minder gevallen van schade en ondernemers kunnen op een mooi terrein ondernemen.’

Minder leden
Het ledenaantal van de HOC is de afgelopen jaren iets minder geworden. Op dit moment telt de HOC zo’n 350 leden. ‘Door de crisis is het aantal leden licht afgenomen, omdat ondernemers bezuinigen. De kosten van een lidmaatschap bedragen echter slechts € 140,- per kalenderjaar en als ondernemer krijg je hier veel voor terug. Zo mag je onder andere alle evenementen gratis bezoeken.’ Een ondernemer die zich aansluit bij de HOC dient ook lid worden van de Westfriese Bedrijvengroep. De kosten hiervan zijn afhankelijk van de grootte van de onderneming.

Ondernemers Federatie Enkhuizen
In Enkhuizen is – net als in Hoorn – een aantal ondernemersverenigingen verenigd in één vereniging; Ondernemers Federatie Enkhuizen (OFE). ‘Wij zijn namens de bedrijven het aanspreekpunt richting de gemeente. Deze wil namelijk graag één aanspreekpunt. Andersom gaat de gemeente ook ten rade bij de OFE. Zo wint de gemeente advies in bij de OFE over de besteding van het Ondernemersfonds Enkhuizen of vraagt zij via de OFE de mening van ondernemers over bijvoorbeeld het verplaatsen van de Aldi vanuit de binnenstad naar een locatie buiten de stad’, vertelt OFE-voorzitter Herman Hoekstra. Geregeld behaald de OFE successen voor ondernemers bij de gemeente. Zo zorgde de ondernemersvereniging onder andere voor het verlengen van de parkeertijden in de blauwe zones. De consument mag sinds november 2014 in plaats van twee uur, drie uur parkeren in de blauwe zones in de binnenstad van Enkhuizen.

Succesvol Ondernemerscafé Enkhuizen
Net als bij andere ondernemersverenigingen is ook bij de OFE ruimte voor netwerken. ‘Elke tweede donderdag van de maand organiseren wij het Ondernemerscafé Enkhuizen, waar ondernemers zo’n twee uur druk aan het netwerken zijn onder het genot van een drankje en eventueel een buffet’, aldus Herman Hoekstra. Hij roemt tevens een andere belangrijke vereniging in Enkhuizen; het Toeristisch Platform Enkhuizen (TPE). ‘Dit is ook een soort ondernemersvereniging, maar dan in een specifieke branche. Al 25 jaar maken aangesloten partijen als het Zuiderzeemuseum, Compagnieshaven en Sprookjes Wonderland zich in deze club hard voor de belangen van de toeristische sector in Enkhuizen.’

‘Wij focussen ons op netwerken’
Ondernemers Club Westfriesland (OCW) is weer een totaal andere club dan de HOC. ‘Ons hoofddoel is om ondernemers bij elkaar te brengen en deze in ongedwongen sfeer in contact met elkaar te brengen’, vertelt OCW-voorzitter Richard Bot. ‘De meeste ondernemersclubs houden zich bezig met twee pijlers: belangenbehartiging en netwerken. Daar er genoeg clubs – zoals de WBG – de belangen behartigen, hebben wij gekozen om ons enkel te focussen op het netwerken. En dit blijkt succesvol. De afgelopen jaren is ons ledenaantal gegroeid tot maar liefst 200 leden, dit waren er 5 jaar terug nog maar 80.’ Volgens Richard is het succes te danken aan onder andere drie activiteiten. ‘Vijf jaar geleden heeft de OCW een speciale ondernemersmarkt georganiseerd op ijsbaan De Westfries. De deelnemende ondernemers konden tegen een beperkt tarief een kraam huren om hun producten en diensten onder de aandacht te brengen. Wie een kraam huurde, kreeg tevens een jaar lang gratis lidmaatschap van de OCW. Veel ondernemers zijn toen in aanraking gekomen met de OCW en daarna “blijven hangen”. Ook de samenwerking met MKB-Hoorn heeft het ledenaantal doen groeien. Inmiddels is MKB-Hoorn volledig geïntegreerd in de OCW. Uiteraard draagt het recente succes van Koppie Doen! – wat wij samen met de WBG en de Rabobank organiseren – mee aan ons succes.’

Gelegenheid voor een gesprek
De OCW organiseert onder andere netwerkevents zoals Koppie Doen! Daarnaast worden er bedrijfsbezoeken en kennisbijeenkomsten georganiseerd. ‘Regelmatig nemen we kijkje bij een bedrijf, dit kan een OCW-lid of een ander interessant bedrijf zijn. Tevens organiseren we diverse kennisevenementen, zoals bijvoorbeeld de workshop Fiscale Eindejaarstips. Tijdens alle events van de OCW is er gelegenheid voor een gesprek tussen de aanwezige ondernemers.’ Ook bij de OCW dient betaald te worden voor een lidmaatschap. ‘De contributie bedraagt € 130,-. Hiervoor krijgt de ondernemer gratis toegang tot alle OCWevenementen en mag hij zijn bedrijf presenteren op de speciale ledenpagina op de OCW-website.’

‘Samen bereik je meer dan alleen’
‘Ondernemersverenigingen zijn ontzettend belangrijk. Ondernemers die zich “verenigen” kunnen samen één stem vormen richten de politiek. Eigenlijk begint elk succes met samenwerking. Samen bereik je nu eenmaal meer dan alleen’, aldus WBG voorzitter Piet Mol. De Westfriese Bedrijvengroep (WBG) is een koepelorganisatie waar zeven West-Friese ondernemersverenigingen onder vallen. De WBG behartigt de sociaaleconomische belangen van zo’n 800 bedrijven richting de overheid. De vereniging werkt nauw samen met Ontwikkelingsbedrijf Noord-Holland Noord, de Provincie Noord-Holland, Economisch forum Noord-Holland Noord en brancheorganisaties als VNO-NCW, MKB Nederland, LTO, Bouwend Nederland en Ondernemersorganisatie voor de Logistiek (EVO).

‘Fantastisch als zaken eendrachtig worden opgepakt’
‘Waar verenigingen als de HOC handelen op lokaal niveau, acteert de WBG op bovenlokaal en bovenregionaal niveau’, legt Piet Mol uit. ‘Zo is de WBG onderdeel van het Economisch Forum Noord-Holland Noord, waar de belangen van het bedrijfsleven ten noorden van het Noordzeekanaal richting de overheid behartigd worden. Ook heeft de WBG inspraak gehad in de Economische Agenda van de zeven West-Friese gemeenten. Andere voorbeelden van successen zijn het in samenwerking met Ontwikkelingsbedrijf Noord-Holland Noord opgerichte Ondernemersloket en het Bedrijvenloket – welke op aandrang van de WBG is opgericht -.’ Tevens ondersteunt de WBG Parkmanagement en de Energie Coöperatie West-Friesland. ‘Het is fantastisch dat dit soort zaken, zoals het inkopen
van (groene) energie, eendrachtig worden opgepakt.’ Op dit moment staan er nog veel speerpunten op de agenda van de WBG. ‘Wij werken onder andere aan een harmonisering van het aanbestedingsbeleid, de bevordering van toerisme & leisure en goede verbindingen tussen de industrieterreinen en snelwegen.’

‘Elke ondernemer zou zich aan moeten sluiten’
Naast alle serieuze zaken is er bij de WBG ook ruimte voor ontspanning. ‘Tweemaal per jaar organiseren wij samen met de OCW het bekende event Koppie Doen!. Daarnaast werken we mee aan het Westfries Ondernemersgala.’ Piet vindt dat elke ondernemer die zichzelf en het ondernemerschap respecteert zich moet aansluiten bij een ondernemersvereniging. Hij uit ook zijn ongenoegen over ondernemers die dat niet zijn. Piet noemt ze ook wel ‘free-riders’. ‘Er is helaas een aantal ondernemers dat niét is aangesloten bij een vereniging, maar wel profiteert van de successen die de verenigingen behalen of van de activiteiten van bijvoorbeeld Parkmanagement. En dat is niet eerlijk! Elke ondernemer zou zich moeten aansluiten bij een ondernemersvereniging.’