Om het vestigingsklimaat voor bedrijven te verbeteren werken overheden en bedrijfsleven al jaren samen. Dit betreft dan ontwikkeling bedrijventerreinen, verbetering van de infrastructuur,  regelgeving, stimuleringsregelingen enz. Gemeente Hoorn is in 2021 gestart met verbetering van het vestigingsklimaat voor jongeren en young professionals in Hoorn en de regio. En daarmee ook van het vestigingsklimaat voor bedrijven. Gemeente Hoorn noemt dat de ‘Gouden Driehoek” van Wonen-Opleiden-Werken.

Directe aanleiding voor de aanpak Wonen-Opleiden-Werken zijn de sterke vergrijzing en ontgroening (minder kinderen). Het evenwicht in de bevolkingssamenstelling in Hoorn en de regio Westfriesland raakt uit balans. Deze ontwikkeling heeft direct invloed op de omvang van de beroepsbevolking, mensen die nodig zijn om het bloeiende bedrijfsleven in Westfriesland vitaal te houden.

Gezinnen worden kleiner, dat is al jaren een gegeven. Daarnaast besluiten veel jongeren Westfriesland te verlaten. Deze beweging willen we omdraaien. De Wonen-Opleiden-Werken-aanpak (WOW) is gericht op het boeien, binden en aantrekken van jongeren en young professionals. De WOW-aanpak richt zich op het vestigingsklimaat voor de jongeren, opleiders en werkgevers. De WOW-aanpak stimuleert, faciliteert de ontwikkeling van passende huisvesting,  scholingsmogelijkheden en werkgelegenheid. Dit in nauwe samenwerking met opleiders, bedrijfsleven, maatschappelijke instellingen en jongeren.

Praktische uitvoering

De WOW-aanpak is een praktische integrale uitvoering aanpak van de opgave. Een kopgroep van vertegenwoordigers uit de drie pijlers onderschrijven het belang om te zorgen voor huisvesting voor de doelgroep, in combinatie met hbo-opleidingsmogelijkheden die aansluiten bij de vraag van regionale werkgevers. De aanpak is actie gericht, handen uit de mouwen en doen. Zo zijn er in korte tijd diverse initiatieven opgepakt en gestart.

Wonen:

Bestuurders, woningbouwcorporaties en projectontwikkelaars hebben afgesproken dat behoud en aantrekken van jongeren voor Hoorn en de regio meer aandacht krijgt bij nieuwe ontwikkelingen. Jongeren worden meer betrokken bij plannen voor jongerenhuisvesting.

Concrete resultaten en activiteiten:

• Ontwikkeling Dampten 4-6: woningen voor zowel studenten als young professionals

• De Woonchallenge: het betrekken van studenten van Inholland bij de herontwikkelingsplannen van het ‘MIX gebouw’ aan de Verlengde Lageweg

• Hackathon Inholland: studenten voerden een opdracht uit gericht op ontwikkeling van een aantrekkelijk woon- en leefgebied in en om De Poort van Hoorn.

• Tot slot: de betrokken partijen hebben aangegeven actief samen te willen werken aan experimenten gericht op vernieuwende en tijdelijke woonvormen.

Opleiden:

Bestuurders van de Westfriese gemeenten, Inholland, ROC Horizon en AOC Clusius hebben de focus op de sectoren Zorg& Welzijn, Techniek/IT, Agri en Hospitality onderschreven.Concrete resultaten en activiteiten:

• Onder de naam “Talent Academy WF” is er een (post) hbo-opleiding ontwikkeld voor Zorg& Welzijn. Inholland, Omring en Wilgaerden/ Leekerweide Groep werken hierin samen.

• Onder de naam “IT Academy WF” zijn er door Inholland en ROC Horizon College, in samenwerking met het bedrijfsleven, ‘IT-fieldlabs’ ontwikkeld. Hbo- en mbo-studenten werken samen aan concrete vraagstukken uit het bedrijfsleven.

• Er is succesvol geïnvesteerd in de relatie met relevante onderwijssectoren binnen Inholland en het ROC Horizon College om aan de WOW-aanpak mee te werken via opdrachtverlening aan studenten op WOW-gerelateerde thema’s. Wij gebruiken inzichten, wensen en behoeften van studenten. Wij praten niet langer over, maar met jongeren.

• Op dit moment wordt gewerkt aan de verdere ontwikkeling van flexibel en hybride (post) hbo- opleidingsaanbod in de regio aansluitend op het mbo-aanbod.

Werken:

De Westfriese Bedrijven Groep heeft een sleutelrol vervuld in het aanjagen van de WOW-aanpak; zij hebben succesvol bedrijven en maatschappelijke instellingen aangehaakt bij activiteiten gericht op aantrekken van nieuwe bedrijvigheid. Maar ook om jongeren en young professionals aan te trekken voor de al bestaande bedrijvigheid. Alles gericht op het creëren van nieuwe banen en het verkleinen van krapte op de arbeidsmarkt, een beter vestigingsklimaat. In Hoorn zijn ook de HOC en OSH betrokken.

Verder zaaien en oogsten

Doelstellingen WOW-aanpak 2021-2023

• Talent Academy formaliseren en uitbreiden met meer academies gericht op belangrijke regionale sectoren zoals bijvoorbeeld Technologie, Agri & Food, Hospitality, daar waar de vraag ontstaat.

• WOW gerelateerde opdrachten studenten hbo (Inholland) en mbo (ROC Horizon, AOC Clusius) uitzetten.

• Verkenning en ontwikkeling Health & Technology Campus.

• Instrumenten ontwikkelen om jongerenhuisvesting te bevorderen.

• Stimuleren ontwikkeling broedplaatsen voor jongeren en studenten.

• Koppelen WOW initiatieven aan de ontwikkeling van de Poort van Hoorn

• Verder uitbouwen van de samenwerking binnen de drie pijlers te beginnen bij met ‘Werken’.

• Lobbystrategie en bidbook ontwikkelen en verwerving middelen.

• Borging bestuurlijke continuïteit (partners, raad, regio).