REGIO – Werknemers kosten werkgevers in 2012 gemiddeld € 33,10 per uur. Dat zijn alle kosten die gemoeid zijn bij het in dienst hebben van personeel: lonen, sociale premies, overwerk- en ontslagvergoedingen, vakantiegeld, doorbetaling bij ziekte en vakantie en opleidingskosten et cetera. De verschillen in de kosten zijn per bedrijfstak erg groot. Dit maakte het CBS vandaag bekend.

De afgelopen vier jaar is de samenstelling van de arbeidskosten vrijwel niet veranderd. Het grootste deel van de arbeidskosten bestaat uit het kaal loon. Loon voor niet gewerkte tijd (wat is uitbetaald tijdens verlof, feestdagen of kort verzuim) vormt 8,5 procent van de arbeidskosten. 1,7 procent van het loon bestaat loon in natura, bijvoorbeeld het privégebruik van de auto van de zaak, maaltijdverstrekkingen of personeelskorting. Vakantiegeld, eindejaarsuitkeringen, gratificaties en winstuitkeuringen zijn 10,2 procent van de arbeidskosten.  Al deze looncomponenten zijn goed voor ruim 76 procent van het totale bedrag dat werkgevers betalen voor het in dienst hebben van personeel. Het overige deel van de arbeidskosten bestaat uit, onder andere, werkloosheids-, arbeidsongeschiktheids- en pensioenpremies, kosten voor beroepsopleidingen, ontslagvergoedingen en doorbetaald loon bij ziekte.

De verschillen per bedrijfstak zijn groot als het om arbeidskosten gaat. In de delfstofwinning zijn de kosten het hoogst. Dit komt voornamelijk door de relatief hoge lonen. Een werknemer in deze branche verdiend gemiddeld  € 36,40 bruto per uur. Dat is 70% hoger dan het gemiddelde uurloon in alle sectoren (€21,20). De arbeidskosten zijn het laagst in de horeca. Hier kost een werknemer gemiddeld € 18,- per gewerkt uur. De lonen in deze sector liggen gemiddeld gezien laag door het grote aandeel jongeren tot 21 jaar dat er werkzaam is. Deze jongeren verdienen vaak het minimumloon en werkgevers betalen voor hen geen pensioenpremies.