REGIO – Woensdag 23 november werd Hans Huibers tijdens de Algemene Ledenvergadering van de Westfriese Bedrijvengroep benoemd tot nieuwe WBG-voorzitter. Zo’n veertig aanwezigen waren getuige van zijn allereerste speech als voorzitter. In de speech komen flink wat actiepunten van Huibers naar voren. Hij spreekt over een ‘WBG nieuwe stijl’, die meer gaat communiceren wat de WBG doet en waarom. Maar ook over een WBG die minder met zichzelf bezig is en meer bezig is met wat het bedrijfsleven en de ondernemersverenigingen met elkaar willen bereiken. De toespraak werd beloond met een luid applaus en is hieronder te lezen.

Speech Hans Huibers
De afgelopen periode zijn Bashar Al Badri en ik bij bijna alle ondernemingsverenigingen die zijn aangesloten bij de WBG op bezoek geweest. Het is bijna gelukt jullie allemaal te spreken, op twee na. Die komen binnenkort. Daarnaast hebben we met alle wethouders en met andere betrokkenen gesproken. Doel was om nader kennis te maken, maar ook om aan u te vragen wat u van de WBG verwacht. Dat heeft eigenlijk best een helder beeld opgeleverd. Ik maak u graag deelgenoot van onze bevindingen. Beschouw het maar als de grote lijnen voor een nieuw actieplan.

Er is veel kritiek op de WBG, maar ook waardering en overal werd het grote belang van het spreken met één stem onderschreven. Westfriesland heeft een eigen identiteit, daar zijn we trots op en dat moeten we veel nadrukkelijker uitdragen. Ik kom daar nog op terug. Waardering is er voor het vele werk dat mijn voorganger Piet Mol heeft verricht en zeker ook waardering voor Ramon Stoffer en John Koomen, die als interim voorzitters in een moeilijke periode voor een goede overgang hebben gezorgd.. Ramon en John, ik wil jullie namens ons allemaal bijzonder bedanken voor het vele, soms ondankbare werk dat jullie hebben verricht! Jullie hebben de basis gelegd waar we nu met nieuw elan op kunnen voortbouwen! Na dit officiële deel hebben we nog een klein aandenken en cadeau voor jullie en we willen graag in kleine kring op jullie inspanningen terugkijken.

Maar er is ook kritiek op de WBG, kritiek die ik heel goed kan plaatsen. Te weinig zichtbaar, naar binnen gericht en – wat mij ook erg is opgevallen – heel veel met zichzelf bezig! Daar willen we graag verandering in aanbrengen, samen met u allen. Minder praten en vergaderen over de structuur, meer aandacht voor de inhoud. Niet alleen reageren, maar ook proberen agenda bepalend te zijn. Ik geef daar graag een paar voorbeelden van.

Maar eerst toch een paar opmerkingen over de WBG zelf en de wisselwerking met de aangesloten leden. Dat kan beter en dat kan ook moderner. Motto moet zijn: verbinden en op de kaart zetten. Er is veel behoefte, niet alleen aan netwerken – daar moeten we zeker mee doorgaan – maar ook aan het onderling kennis delen op diverse inhoudelijke onderwerpen. Daar zullen we invulling aan geven door te gaan werken met commissies die per thema het voortouw kunnen nemen op diverse onderwerpen. Bashar werkt dit op ons verzoek verder uit. Daarnaast zullen we veel intensiever moeten communiceren over wat we doen, waarom we dat doen, met wie we dat doen. Daarvoor zijn de geëigende kanalen gewoon niet meer voldoende. Bashar heeft een uitgebreid communicatieplan in de maak.

De wijze waarop we u hebben uitgenodigd voor deze bijeenkomst, met een videoboodschap van Jaap Bond, is daar een eerste klein voorbeeldje van. We zullen sociale media moeten benutten, we zullen u veel vaker moeten informeren over waar we mee bezig zijn, we zullen steeds de toegevoegde waarde van het samen doen moeten bewijzen. WBG “nieuwe stijl” vraagt ook aandacht voor ledenwerving en ledenbinding. Laten we eerlijk  zijn naar elkaar. Het georganiseerde bedrijfsleven heeft, net als de politiek, net als tal van andere maatschappelijke organisaties moeite om ons eigen bedrijfsleven te binden. Bij ons, maar in veel ondernemersverenigingen speelt hetzelfde. Dat vraagt om een appel op het gemeenschappelijke. Maar we zullen ook op zoek moeten naar nieuwe werkvormen. De College Tour die onlangs in Hoorn werd gehouden is daar een goed voorbeeld van, Koppie Doen eveneens! Ook op dit gebied kunnen we heel veel van elkaar leren. Wij gaan dat niet uit de weg. Integendeel!

Genoeg over de WBG. Het moet weer veel meer over de inhoud aan. Wat willen we met elkaar bereiken. Maakt u zich geen zorgen. We zullen ook in de toekomst aandacht vragen voor die onderwerpen, waarvan iedereen wel verwacht dat het bedrijfsleven zich er mee bemoeit. De bereikbaarheid en de infrastructuur. Wat heet, we hebben op de trom geslagen als het gaat om de N23, het zal u niet ontgaan zijn. De afgelopen dagen hebben we concrete navraag gedaan bij diverse leden welke schade zij ondervinden. Eén bedrijf vertelde ons dat de schade voor één specifieke klant voor twee weken op €4500,- neerkwam. Grote transportondernemingen in onze regio schatten de schade voor hun bedrijf op jaarbasis op 1 miljoen. In totaal komen we zeker uit op € 25 mln. Dat kan zo niet doorgaan! We onderzoeken of we als WBG individuele ondernemers kunnen faciliteren om een schadeclaim in te dienen. We hebben veel juridische expertise binnen onze gelederen. Ik doe een oproep aan de provincie, Jaap, doorbreek deze impasse! Verdere vertraging kost iedere maand miljoenen, nog los van de veiligheid. De N23 is natuurlijk zeer actueel, maar het gaat ook om de verdere opwaardering van de A7. Gelukkig ziet dat perspectief er een stuk gunstiger uit.

Vanmorgen spraken we in Holland boven Amsterdam verband met de gedeputeerden van CDA, VVD en D66. Tja, dat zouden na maart 2017 in Den Haag zomaar coalitiepartners kunnen zijn…  We hebben gesproken over de strategische vraag hoe we er voor kunnen zorgen dat Holland boven Amsterdam op de kaart komt bij de kabinetsformatie. Niks krimpregio! Het bloeit en het groeit hier! De gelukkig weer aantrekkende groei maakt het thema bereikbaarheid per openbaar vervoer en over de weg weer één van de centrale verkiezingsthema’s!
We zullen ons ook blijven bemoeien met de discussie over bedrijventerreinen. Ook op dat punt zullen we met elkaar meer regionaal moeten denken. Bedrijvigheid in de hele regio, eigenlijk in heel Noord Holland Noord houdt de mensen vast in onze regio. Dat zullen we ook bepleiten bij de gemeenten in ons gebied, die gelukkig elkaar ook steeds meer opzoeken!
En tenslotte zullen we ons ook sterk maken voor de komst van ondernemersfondsen. Ook daar is veel behoefte aan leren van elkaar. Waarom lukt het in de ene gemeente wel en in de andere niet of nog niet.

Maar los van deze, wat meer klassieke onderwerpen, denk ik dat we ook vernieuwende thema’s op de agenda moeten zetten. Niet alleen reageren, maar pro actief de agenda mee bepalen. Ik noem er u hier een viertal, die mede uit onze ronde van kennismakingsgesprekken kwamen. Allereerst, een aanvalsplan voor de aanleg van glasvezel, met name in het buitengebied. De zogenaamde witte gebieden. Dat is primair een kwestie van geld. Er is lang gesteggeld over geld, maar het ziet er naar uit dat naast gemeenten ook een provinciale bijdrage beschikbaar komt. Er is veel gedoe geweest over staatssteun, dat probleem is voor de witte gebieden inmiddels getackeld. Ik roep dus eigenlijk ons allemaal op. Bedrijfsleven: plannen maken en indienen. Gemeenten steun deze initiatieven. Provincie, Jaap, stel dat geld beschikbaar en beginnen met graven. Zo moeilijk kan dat niet zijn.

Ik heb nog een andere, veelgehoorde wens in onze rondgang. Een verdere  verbetering van de aansluiting van onderwijs en arbeidsmarkt en belangrijkste onderdeel daarvan: het werken aan een hoogwaardige kennisinfrastructuur en aanbod. We hebben dat aan de onderkant, in de productie omgeving van bedrijven,  best goed geregeld. Hoewel de uitdaging blijft om met de vergrijzing en de aantrekkende arbeidsmarkt voldoende jongeren te interesseren. Maar rond de innovatie, in de R&D omgeving van bedrijven valt nog een wereld te winnen. Clusius doet een uitstekende poging om het aanbod van HBO in deze regio te bewerkstelligen, maar om hier écht vooruitgang te boeken zullen er veel meer dwarsverbanden – cross-overs – moeten ontstaan. Tussen Agri en Food, tussen Groen onderwijs en Grijs (techniek en handel en business), tussen MBO en HBO.  Alleen als het lukt om het gehele bedrijfsleven, de zeven gemeenten in onze regio én Clusius, Horizon College en Inholland gezamenlijk achter een gemeenschappelijk plan te krijgen zal het ons lukken het hbo aanbod in onze regio verder uit te bouwen. En ik weet dat er ook dan nog voldoende beren op de weg zijn. Te beginnen bij OCW in Den Haag. Welke bekostigingsregels zijn dan van toepassing? Is het dan een opleiding van de Inholland of juist van Horizon of van Clusius. Kom op! Wij kunnen op dat punt hier in Westfriesland nog veel leren van het Noorden, van de Brabanders en van de Limburgers. Kom gezamenlijk met een goed plan, dan maak je een vuist. Ruzie maken onderling kunnen we altijd daarna nog wel. In Westfriesland is het altijd andersom. We maken eerst ruzie en dan pas werken we aan een plan. Kijk naar de Westfrisiaweg!  Die andere regio’s lachen zich krom, het geld is dan allang verdeeld en wij vissen achter het net.

Nog zo’n onderwerp waar we de agenda mee willen bepalen. Ik zei u: ik heb er vier. Glasvezel, kennisinfrastructuur. Mijn derde onderwerp betreft de zorg, de premies voor onder andere  ziekteverzuim en arbeidsongeschiktheid. U weet wellicht dat met anderen Jan Burger en Hans Schipper de discussie zijn aangegaan met VGZ en andere verzekeringsinstanties om te werken aan premiedifferentiatie. De redenering is al volgt: als u in Amsterdam woont betaalt u voor de autoverzekering een hogere premie omdat het risico dat uw autoradio of uw hele auto gejat wordt hoger is. Nou is het geval dat het ziekteverzuim en het gebruik van zorgvoorzieningen in onze regio aanmerkelijk lager dan in andere regio’s. Het heeft met de Westfriese mentaliteit van hard werken en niet zeuren te maken. Maar dat komt niet tot uitdrukking in lagere premies. Da’s vreemd en niet terecht. Ik denk dat we als Westfries bedrijfsleven voluit achter deze initiatieven moeten gaan staan. Het leidt hopelijk niet alleen tot lagere kosten, maar ook tot een beter vestigingsklimaat. Als je je in Westfriesland vestigt of als je hier komt werken betaal je een lagere premie. Daar kan niemand tegen zijn!

Tenslotte, mijn vierde onderwerp, zullen we moeten werken aan een gemeenschappelijke aanpak om onze regio beter op de kaart te zetten. Als Westfriesland, maar meer nog als Holland boven Amsterdam. Er gaat misschien niets boven Groningen, er is wel heel veel te beleven boven Amsterdam! Begrijp me goed: ik ben niet zo van de reclamespotjes. We moeten werken aan een gemeenschappelijke agenda. Op het gebied van cultuur, op het gebied van activiteiten en evenementen, op het gebied van recreatie en toerisme, op het gebied van sport. Het Park is één van de mooiste theaters van ons land en hij is van ons allemaal! We moeten Sprookjeswonderland, Zuiderzeemuseum, de kermis in Hoorn, de harddraverij in Medemblik en in Wognum, de paardenmarkt in Opmeer, het historische karakter van Enkhuizen en zo kan ik nog wel een tijdje doorgaan veel meer met elkaar verbinden. We hebben een geweldige kunstijsbaan de Westfries, we hebben de Westfrieslandhal, top skeeleraccommodaties, het zeilcentrum in Medemblik. Allemaal pareltjes in de sport, maar het zijn nog eilandjes en ik weet uit ervaring: er is veel kinnesinne. Als bedrijfsleven moeten we er aan bijdragen dit te doorbreken. We hebben allemaal onze wortels in deze prachtige regio, maar we denken en handelen op een grotere schaal!

Dames en heren, ik kom tot een afronding. We gaan aan de slag met een nieuwe elan. Er is heel veel in Westfriesland om trots op te zijn. Veel bedrijven geworteld in onze regio die, vaak generatie op generatie, in de regio hun diensten en producten leveren en ook zorgen voor veel werkgelegenheid. Heel veel bedrijven ook, die geworteld zijn in Westfriesland, maar niet alleen Nederland maar vaak ook letterlijk de wereld veroveren. Maar we vertellen het zo weinig! Doe maar gewoon, we laten het niet zien. Dat kan beter en dat kan moderner.
Daar willen we aan werken, samen met u. Ik heb er zin in!