Een goede samenwerking staat aan de basis van succes, dus ook in de politiek. Op 14, 15 en 16 maart zijn er weer gemeenteraadsverkiezingen.

De zeven VVD-afdelingen in Westfriesland zijn lokaal geworteld, maar versterken elkaar op regionaal niveau. Ondernemers weten: de wereld houdt niet op bij de gemeentegrens. Daarom heeft de VVD, net als vier jaar geleden, een regionale visie opgesteld. Ook vergaderen de fracties regelmatig met elkaar over overkoepelende thema’s zoals afvalbeleid en de energietransitie. Ze weten kortom wat er speelt bij ‘de buren’. De zeven lijsttrekkers, waaronder vier wethouders, pleiten voor een krachtig Westfriesland waarin ondernemers de ruimte krijgen ambities waar te maken.

Verbeteren ondernemersklimaat

De afgelopen anderhalf jaar heeft corona ons laten zien dat een goede regionale- en lokale economie van groot belang is. Als het goed gaat met de ondernemers, dan gaat het goed met de regio. De komende periode gaat de VVD meer focus leggen op het creëren van werkgelegenheid en het faciliteren van onderwijsplekken. Dit om ondernemers de kans te geven verder te groeien met hun onderneming en om inwoners meer werkgelegenheid en uitdaging te bieden. Momenteel vertrekken veel Westfriezen naar de Randstad omdat ze daar tijdens hun studie een netwerk opbouwen en blijven ‘plakken’. De werkgelegenheid in de regio is daarbij essentieel. Daarom zetten wij in op dependances van hbo-instellingen, in combinatie met lokale stageplekken. Om het ondernemersklimaat zo optimaal mogelijk te krijgen is er meer nodig dan alleen het bevorderen van de werkgelegenheid. Daarom besteedt de VVD regionaal aandacht aan de woningmarkt, bereikbaarheid en verduurzaming van onder andere industrieterreinen.

Meer woningen bouwen

Meer werkgelegenheid vraagt ook om meer woningen, waarvan er sowieso al een groot tekort is. Naast bouwen voor onze eigen inwoners willen wij het voor buitenstaanders zo aantrekkelijk mogelijk maken. Een betaalbare woning vinden is in de huidige tijd een grote uitdaging. In de regio zijn diverse woningbouwplannen voor het binnenstedelijke, maar ook buitenstedelijke gebied wat hoge prioriteit heeft. Meer bouwen in de regio is een grote ambitie en daar is de afgelopen periode ook hard aan gewerkt door de VVD-wethouders. Zij maken een inhaalslag, vooral in de gemeenten waar tot 2018 weinig gebouwd is door terughoudende coalities. Toch is het geen gemakkelijke opgave: de realiteit is weerbarstig. De grond wordt steeds schaarser en moet dus optimaal benut worden. De regionale samenwerking en de afspraken die tussen de gemeenten in Westfriesland zijn gemaakt bieden een goed startpunt dat verder uitgebouwd moet worden.

Mobiliteit en bereikbaarheid uitbreiden

Een goede en soepele doorstroming om op tijd bij het werk, woning, vrienden of familie te komen is steeds belangrijker. Willen we producten en diensten snel op de plek van bestemming krijgen dan kunnen we niet zonder een goede bereikbaarheid. En hoe fijn is het als toeristen in een keer de weg naar de horeca, musea en het verblijf kunnen vinden? Niet alleen de doorstroming van het verkeer en de kwaliteit van onze infrastructuur zijn van belang, maar ook het openbaar vervoer moeten we niet uit het oog verliezen. Een betere aansluiting tussen de diverse OV-punten in de regio is noodzakelijk. Het stimuleert de werknemer uit Medemblik momenteel niet om in Enkhuizen aan het werk te gaan wanneer hij of zij afhankelijk is van het openbaar vervoer. Infrastructurele projecten zijn bij uitstek zaken die je samen moet oppakken: een gemeente kan dat niet alleen. De VVD versterkt elkaar in Westfriesland en brengt de knelpunten onder de aandacht bij partijgenoten in de Provincie Noord Holland en Den Haag.

Slim en realistisch omgaan met duurzaamheid

We streven naar een klimaatneutraal Westfriesland in 2050. Fossiele energiebronnen worden vervangen door hernieuwbare. Dat zijn flinke veranderingen die om verstandige keuzes en een draagvlak vragen. Duurzaamheid biedt kansen voor economische groei en een fijn- en leefbaar Westfriesland. Daarom is investeren in kansrijke vormen van duurzame energie voor Westfriesland, wat de VVD betreft, zo belangrijk. Woningen, bedrijven en de bedrijfsterreinen moeten de komende jaren verduurzaamd worden. Wij zijn dan ook groot voorstander van innovatie. Het innoveren kan daarbij meteen werkgelegenheid creëren wat dus een win-win-situatie oplevert. De VVD is wel groen, maar niet gek. Duurzaamheid en de circulaire economie biedt kansen voor innovatie en werkgelegenheid, maar het moet zichzelf ook terugverdienen. Westfriesland voert wat ons betreft een actief beleid om deze nieuwe sectoren te steunen. Wanneer het effectief bijdraagt aan milieu, de regionale- en lokale economie kopen we onze producten en diensten duurzaam en circulair in. Grootse plannen en veel ambities, maar wij weten zeker dat we met een vertegenwoordiging in de gehele regio grote stappen kunnen zetten. Samen staan we sterker!