Op 21 maart vinden de gemeenteraadsverkiezingen plaats. De raad vormt samen met het college van burgemeester en wethouders het gemeentebestuur. De gemeenteraad neemt belangrijke beslissingen voor de inwoners en het lokale bedrijfsleven. Westfriese Zaken bezocht de gemeentehuizen van Medemblik, Drechterland en Hoorn. De burgemeesters Streng, Pijl en Nieuwenburg over het belang van stemrecht en structurele samenwerking. ‘Het Pact van Westfriesland staat garant voor gouden kansen voor de regio.’

De gemeenteraad bepaalt in hoofdlijnen het beleid en controleert of het college van burgemeester en wethouders het gemeentebeleid goed uitvoert. Het college neemt de dagelijkse besluiten. Grote plannen op het gebied van bijvoorbeeld ruimtelijke ontwikkeling, economie, welzijn en verkeer kan de gemeente pas uitvoeren als een meerderheid van de raad vóór stemt. De gemeenteraad beslist ook hoe het beschikbare geld wordt besteed. ‘Ik roep altijd: ga stemmen want het doet ertoe! De gemeenteraad neemt allerlei beslissingen die van belang zijn voor je directe omgeving. De raad maakt dus onderdeel uit van je woon-, leef- en werkomgeving. Datzelfde geldt voor ondernemers. Bovendien is het een democratisch voorrecht om te mogen stemmen. Hoe meer mensen gaan stemmen, hoe sterker de democratie wordt. Het is cruciaal om dat met elkaar te bewaken’, zet Michiel Pijl, burgemeester van de gemeente Drechterland de morele plicht om te gaan stemmen uiteen.

Optimale dienstverlening

Ondernemers vragen een lokaal bestuur met een sterke economische agenda, die groei stimuleert en onnodige belemmeringen wegneemt. ‘Dat doen we door samen te werken en door onze dienstverlening op elkaar af te stemmen, over gemeentegrenzen heen’, vertelt Jan Nieuwenburg, burgemeester van Hoorn. ‘Onze ondernemers werken ook niet op de postzegel van hun vestigingsplaats. Je kunt geen topregio zijn zonder een vitaal en uitnodigend ondernemersklimaat.’ In de huidige tijdgeest is het maken van één digitale overheid voor burgers en bedrijven hieraan onlosmakelijk verbonden. ‘De vraag van ondernemers naar diensten die op afstand digitaal beschikbaar zijn, neemt sterk toe. Concepten veranderen en dat heeft terecht ook invloed op wat men verwacht van de dienstverlening van de overheid.’ De gemeente Hoorn is het programma Dienstverlening 2020 gestart. Doel hiervan is om de dienstverlening beter, efficiënter én meer klantgericht te maken. ‘Binnen dit programma gaan wij onze dienstverlening op een innovatieve manier herontwerpen, met behulp van de design thinking methode. De kernvraag is: hoe creëren wij met onze diensten meerwaarde voor onze klanten? Wat heeft de onder nemer hier aan? Dat gaan we ook echt ontwerpen met ondernemers zelf; niet vanachter het bureau in het stadhuis. Een van de uitgangspunten voor de dienstverlening is digitaal waar het kan en persoonlijk op die momenten dat dit meerwaarde heeft. Zo maken wij ruimte voor het goede contact. Bijvoorbeeld binnen het Ontwikkelingsbedrijf NHN en het Hoorns Initiatieven Platform. Ook kunnen ondernemers met vragen terecht bij onze accountmanagers. Zij helpen hen op weg als het gaat om starten, vestigen en uitbreiden van bedrijven. Zij loodsen hen door de procedures van de benodigde vergunningen heen.’

Ondernemersgezind

Bedrijventerreinen, bruisende binnensteden en winkelgebieden in buitenwijken zijn belangrijk voor een welvarende gemeente. Hoe is dit binnen Medemblik gesteld? ‘Ik ben van mening dat we voor ondernemers een prachtig vestigingsklimaat hebben. De afgelopen zes jaar hebben wij gebouwd om te voldoen aan de hedendaagse eisen die aan een gemeente worden gesteld. Met een aantal noemenswaardige, positieve resultaten. Bijvoorbeeld op het gebied van dienstverlening en voldoende bedrijfsgrond. Door het verbeteren van de Westfrisiaweg is de hele strook ten noorden daarvan een potentiële vestigingsplek, op die plekken waar bedrijventerreinen zijn gesitueerd. Bovendien kan de weg niet meer als belemmering worden gezien. Door de uitstekende verbinding komen dorpen als Andijk, Zwaagdijk-Oost, Wognum, Nibbixwoud en Wervershoof ook weer in beeld. Dat schept de mogelijkheid om goed te kunnen schakelen op de omvang die een ondernemer nodig heeft. Van meerdere hectares voor glastuinbouw tot verzamelunits. Dit brede palet aan vestigingsmogelijkheden maakt het logisch dat ondernemers geïnteresseerd zijn in onze gemeente’, vertelt burgemeester Frank Streng. Welke nieuwe stappen in de dienstverlening aan de inwoners worden er na de verkiezingen gezet? ‘Wij zullen inwoners nadrukkelijker betrekken bij ons beleid. Dat geldt dus ook voor ondernemers. Wat hebben zij nodig? Denk bijvoorbeeld aan glasvezel, wegen, bouwvolume, afzetmarkten en bereikbaarheid. Wij willen graag het gesprek aangaan, om er lering uit te trekken wat wij als gemeente anders en beter kunnen doen.’

Aantrekkelijk woon- en werkklimaat

Waar een gunstig ondernemersklimaat heerst, dient het ook aantrekkelijk te zijn om te wonen. ‘Dat heeft onmiskenbaar met elkaar te maken. Drechterland heeft volop te bieden aan ruimte, landschappelijk schoon, water en goede bereikbaarheid. Bovendien heerst in deze contreien een zeer sterke agrarische sector. Met bedrijven die in de eredivisie van het land en sommige zelfs op wereldschaal meespelen en waar waanzinnig veel in wordt geïnnoveerd’, aldus Michiel Pijl. In Drechterland hebben inwoners samen met de gemeente plannen gemaakt om hun dorpen vitaal te maken en te houden. ‘Kern van de aanpak van het project Vitale dorpen is het samen maken van allianties. Deze richten zich op het ontwikkelen van de dorpsgemeenschap op het gebied van onder meer: verkeersveiligheid, duurzaamheid, recreatie, huisvesting en zorg. Bewoners zetten zich hier met eigen kracht voor in. Dat inwoners in steeds hogere mate verantwoordelijkheid nemen voor hun leefomgeving en voor elkaars welzijn, is tevens gebleken uit de Burgerpeiling van Waarstaatjegemeente.nl die in 2017 is gehouden. Deze maakt inzichtelijk waar inwoners waarde aan hechten en welke zaken volgens hen voor verbetering vatbaar zijn. Een van de positieve bevindingen luidt dat het vertrouwen en het gevoel gehoord te worden significant zijn gestegen.’

Pact van Westfriesland

Samenwerking tussen overheden wordt steeds belangrijker. De gemeenteraadsverkiezingen zijn een goed moment om hier aandacht voor te vragen. De gemeentes Drechterland, Medemblik, Hoorn, Enkhuizen, Koggenland, Opmeer en Stede Broec geven hier gehoor aan. Michiel Pijl: ‘In 2013 is het Pact van Westfriesland van start gegaan. Het doel van dit pact is om via regionale samenwerking de diverse Westfriese gemeentes te versterken op het gebied van: wonen, werken, bereikbaarheid, onderwijs en vrije tijd.’ Binnen vijf jaar wil de regio tot de top 10 van meest aantrekkelijke regio’s in Nederland behoren. Vanuit een gezamenlijk gedragen ambitie voert de regio concrete projecten uit, waarbij ook de provincie een rol speelt. Jan Nieuwenburg: ‘Nu er vijf jaar is verstreken, wordt het Pact opnieuw geëvalueerd. Wat daarin opvalt, is dat wij als overheden inderdaad steeds meer samenwerken. Daarin is een aantoonbare verbetering te zien ten opzichte van voorgaande jaren. Het is onze wens dat overheid en bedrijfsleven elkaar ook steeds meer opzoeken in samenwerking. Dat komt gelukkig steeds meer bij elkaar.’

Meerwaarde voor de regio

Frank Streng stelt dan ook dat het Pact van Westfriesland kansen pakken voor de regio betekent. ‘Westfriesland heeft alles in zich om tot die top tien te behoren: historie, stad en platteland, landelijke uitstraling met grote publiekstrekkers, veel monumenten, cultuur en sportvoorzieningen. En is goed bereikbaar; zowel per auto, spoor, boot als fiets, is innovatief en heeft een hardwerkende beroepsbevolking en internationale topbedrijven. Daarnaast heeft de regio goede mogelijkheden voor dagrecreatie en is gelegen aan het water. Na de verkiezingen kunnen onze raden en colleges vervolgstappen zetten in die samenwerking. Met de aanbevelingen van de provincie kunnen we weer een slag maken in het verstevigen van de samenleving. Ik ben ervan overtuigd dat het een meerwaarde heeft voor de regio.’

Bron: Westfriese Zaken